De energietransitie zal de komende decennia grote veranderingen teweeg brengen in onze maatschappij. Industrie, gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit en de energiesector zullen grootschalig gaan verduurzamen. Verduurzamingstrajecten kennen echter veel onzekerheden en zijn vaak afhankelijk van elkaar. Deze complexiteit krijgt nog een extra dimensie omdat er ook afhankelijkheden zijn tussen de verschillende sectoren. De energietransitie is niet alleen een technologisch vraagstuk, maar is ook sociaal economisch, maatschappelijk, ruimtelijk en ecologisch van aard. Voor deze systeemproblematiek is vaak geen eenduidige eigenaar. In dit proces speelt het energiesysteem een centrale rol. Het zal de komende jaren een fundamentele verandering ondergaan: fossiele brandstoffen zullen stap voor stap worden vervangen door grote hoeveelheden duurzame, (intermitterende) bronnen, de vraag naar energie zal gaan veranderen, de grenzen tussen energiedragers zullen vervagen, er zullen (onderling verbonden) energiesystemen ontstaan op alle schaalniveaus (woning, wijk, regio, nationaal, internationaal), nieuwe spelers zullen in de energiemarkt hun intrede doen. Kortom het energiesysteem wordt steeds complexer. Dit betekent dat een transitieproces nodig is dat het mogelijk maakt om, vanuit een systeemperspectief, adequaat, hoogwaardig en efficiënt besluiten te kunnen nemen over en invulling te geven aan de inrichting en werking van een betaalbaar en geaccepteerd energiesysteem waarbij de betrouwbaarheid, leveringszekerheid en veiligheidop het zelfde niveau blijven als vandaag de dag. Het Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma (MMIP) 13 ontwikkelt hiervoor kennis en innovaties. De 6 deelprogramma’s van dit MMIP richten zich op verschillende aspecten van de uitdaging rond het integrale energiesysteem. Het programma kent zowel technische als economische en sociale aspecten.

Intelligent and autonomous systems

van Bracht (Mart), Nillesen (Frans), van Put (Daan), Claassens (Paul), La Poutré, J.A, Kramer (Gert Jan), … Bongaerts (Martijn). (2019, September). Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem MMIP 13.