In deze uitgave in de Syllabusreeks van het Mathematisch Centrum wordt de tekst weergegeven van voordrachten die in de jaren 1952 - 1959 in zaterdagochtendbijeenkomsten zijn gehouden binnen bet kader van een colloquium Moderne Rekenmacbines. De tekst van deze voordrachten is overgenomen van de destijds uitgegeven gestencilde syllabussen, waarbij om bet historische aspect te bewaren alleen duidelijk herkenbare typefouten zijn gecorrigeerd. De reproductie heeft zich uiteraard moeten beperken tot die voordrachten waarvan een syllabus werd vervaardigd en nog een exemplaar beschikbaar was. Desondanks is de omvang.zo groot geworden dat de uitgave plaatsvindt in twee delen. Door uitbreiding van de activiteiten, gecombineerd met internationale contacten op rekenmachinegebied in de vorm van IFIP is uit genoemd colloquium voortgekomen bet Nederlands Rekenmachine Genootscbap. Ter gelegenheid van bet 10-jarig bestaan van deze vereniging op 25 april 1969 werd in samenwerking met bet Mathematisch Centrum een lustrumnummer uitgegeven, waarvan de inhoud overeenstemt met die van deze uitgave.

Stichting Mathematisch Centrum
SMC SMC
MC Syllabus

SMC, SMC (Ed.). (1969). Colloquium moderne rekenmachines, deel 1. (SMC SMC, Ed.)MC Syllabus. Stichting Mathematisch Centrum.